Ga naar de inhoud

Artikel 1 Voorwerp

De contractvoorwaarden zijn van toepassing op alle afgesloten contracten met New Event Mosaic cvba (ook gekend als Event Mosaic en hieronder ook zo in deze voorwaarden vermeld). De klant verklaart zich hiertoe gebonden. Eventuele afwijkingen van deze contractvoorwaarden gelden alleen, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de klant en Event Mosaic overeengekomen is, en hebben enkel betrekking op de specifiek vermelde zaken in deze afwijking. Alle andere verkoopsvoorwaarden blijven geldig. In geval één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst ongeldig zouden zijn, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid aan van de overige bepalingen, noch van de overeenkomst in haar geheel.

Artikel 2 Totstandkoming

Event Mosaic maakt promotie (o.a. website, social media) en op maat gemaakte offertes met daarin een aantal programma’s en diensten. Deze offertes en promotie zijn louter indicatief en houden geen verbintenis in vanwege Event Mosaic. De overeenkomst tussen Event Mosaic en de klant komt tot stand na het ondertekenen door beide partijen van een contract of door een mondelinge opdracht van de klant en een schriftelijke acceptatie er van door Event Mosaic. Iedere door Event Mosaic met de klant gesloten overeenkomst wordt aangegaan onder ontbindende voorwaarde van herroeping van het geheel of één van de onderdelen ervan door Event Mosaic binnen de veertien dagen na ondertekening; iedere door Event Mosaic met de klant gesloten overeenkomst is dan ook pas definitief veertien dagen na ondertekening ervan. De klant verbindt zich ertoe binnen de twintig dagen na ondertekening van de overeenkomst en ten laatste dertig dagen voorafgaand aan het evenement een voorschot van 70% van het aan Event Mosaic volgens overeenkomst verschuldigde bedrag over te maken op rekening nr. KBC BE 55 7380 4009 2344 van Event Mosaic. Deze is pas definitief na een storting van een voorschot 70% van het aan Event Mosaic verschuldigde bedrag op rekening nr. KBC BE 55 7380 4009 2344 van Event Mosaic.
Vaststelling door Event Mosaic dat voormeld voorschot binnen de gestelde termijn zich niet bevindt op voormelde rekening impliceert automatisch en van rechtswege ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant.
Bij laattijdige reservatie, d.i. voorzover de overeenkomst wordt afgesloten binnen de termijn van veertien dagen voorafgaand aan het evenement, wordt deze aangegaan onder ontbindende voorwaarde van herroeping van het geheel of één van de onderdelen ervan door Event Mosaic binnen de twee dagen na ondertekening en verbindt de klant zich ertoe binnen de zeven dagen na ondertekening van de overeenkomst het volledig volgens overeenkomst verschuldigde bedrag over te maken op rekening nr. KBC BE 55 7380 4009 2344 van Event Mosaic; vaststelling door Event Mosaic dat het volledig bedrag binnen de gestelde termijn zich niet bevindt op voormelde rekening impliceert automatisch en van rechtswege ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant.

Artikel 3 Prijs

Al onze prijzen zijn vermeld in Euro en waar mogelijk per persoon. BTW is steeds exclusief.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen in de prijzen.

Ingeval van onvoorziene/onverwachte prijsstijging van het geheel of één van de onderdelen van het evenement behoudt Event Mosaic zich het recht voor de prijzen aan te passen.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden en wijziging aantallen

Na afsluiten van het akkoord dient de klant een voorschot van 70% te storten op het in artikel 2 vermelde nummer van Event Mosaic. Uiterlijk 30 dagen voor de activiteit dient dit bedrag op de rekening te staan van Event Mosaic. Alle kosten hiervoor vallen ten laatste van de klant.

Na de activiteit wordt de saldofactuur van 30% verstuurd. Deze dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum vereffend te zijn. Bij laattijdige reservatie (14 dagen voor activiteit) dient het volledige bedrag ten laatste 3 dagen voor de activiteit op de rekening van Event Mosaic te staan (zie artikel 2).

Event Mosaic stelt als regel dat alle activiteiten die 3 dagen voor aanvang niet betaald zijn of waarvoor geen voorschot ontvangen is, geannuleerd zijn. Ook indien het bedrag reeds gestort werd en op een latere datum op de rekening van Event Mosaic terechtkomt. Hier gelden dan de annulatievoorwaarden uit dit contract.
Tot 10 dagen voor de uitvoering kan het aantal deelnemers met 10% gewijzigd worden zonder bijkomende kosten. Elke wijziging groter dan deze 10% impliceert een volledige facturatie van deze aantallen boven de 10% wijziging. Indien effectief meer deelnemers deelnemen dan vermeld in het contract zal een meerprijs per bijkomende deelnemer worden aangerekend, gelijk aan de overeengekomen prijs per deelnemer.

In geval van wanbetaling zal het openstaande bedrag automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een intrest gelijk aan 1,2% per begonnen maand.
Bovendien zal de klant automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding aan Event Mosaic verschuldigd zijn welke minimaal 25% zal bedragen van het verschuldigde bedrag, onder voorbehoud van het recht in hoofde van Event Mosaic om vergoeding te vorderen voor de volledig door haar geleden schade in geval deze hoger zou liggen dan dit forfaitair minimum. Wanbetaling kan door Event Mosaic worden beschouwd als een verbreking van het contract.

Artikel 5 Annulatievoorwaarden

Indien de klant dit wenst kan zij na het afsluiten van de overeenkomst de activiteit annuleren.
De annulatiekosten bedragen , afhankelijk van de datum van de annulatie:

-  Tot 30 dagen voor de activiteit: 50% van de totale som

-  Tot 14 dagen voor de activiteit: 70% van de totale som

-  Bij laattijdige reservaties (geboekt 14 dagen voor aanvang van de activiteit) wordt de volledige som behouden bij annulatie
Dit onder voorbehoud van het recht in hoofde van Event Mosaic om volledige vergoeding voor de door haar geleden schade te vorderen mocht deze hoger liggen dan dit forfaitair minimum (bv bij strengere voorwaarden van leveranciers zoals hotels bv.).

Artikel 6 Annulatie door Event Mosaic

Event Mosaic streeft er naar de door haar geleverde prestaties, medewerkers, activiteiten (al dan niet geleverd door derden), organisatie en bijhorende diensten zo goed mogelijk beantwoorden aan de in dit contract bepaalde beschrijvingen.

Event Mosaic behoudt zich het recht in geval van omstandigheden buiten haar wil om (zoals onder meer overmacht, stakingen, weersomstandigheden, technische defecten, ongevallen, materiaalbreuk, etc) de activiteiten te annuleren of in samenspraak met de klant een passend alternatief aan te bieden.

Indien de klant het vooropgestelde alternatief verwerpt, zal Event Mosaic van al haar verplichtingen tegenover de klant ontslagen zijn. De klant heeft onder geen beding recht op een schadevergoeding in dit geval.

Indien om redenen van veiligheid Event Mosaic of de voor veiligheid verantwoordelijke personen zouden beslissen om bepaalde prestaties gedeeltelijk of volledig te annuleren of bepaalde materialen niet ter beschikking te stellen, dan zal Event Mosaic geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor mogelijke schade welke hierdoor zou ontstaan in hoofde van de klant.

Indien de hele of gedeeltelijke verbreking toe te schrijven is aan de klant zal dit worden aanzien als een verbreking van het contract ten laste van de klant.

Artikel 7 Tijdsbestek

Event Mosaic stelt alle activiteiten op binnen een bepaald tijdsbestek, indien door toedoen van de klant deze activiteiten langer uitlopen dan voorzien (te laat aanvangen met de activiteit, niet opvolgen van tijdsmodules in een activiteitencarrousel, etc.) worden de hieruit volgende kosten integraal doorgerekend naar de klant toe.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Event Mosaic is aansprakelijk voor de coördinatie en planning van het evenement en de werknemers hiervoor aangetrokken.(Event Mosaic handelt in hoedanigheid van mandataris van leverancier(s), maar wijst elke verantwoordelijkheid af in de uitvoering van de verplichtingen tussen de klant en de leverancier(s).)

Alle bij de organisatie betrokken medewerkers andere dan de eigen werknemers dienen over een eigen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te beschikken. Event Mosaic draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten van deze medewerkers.

Event Mosaic en zijn medewerkers kunnen onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor:

- Diefstal, verlies of beschadiging van de goederen van de deelnemers

- Lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan de deelnemers door derden of deelnemer(s)

- Het niet naleven van veiligheidsvoorschriften en onderrichtingen meegedeeld door de verantwoordelijke ter plaatse, al dan niet een derde.

- Ongevallen of schade met gemotoriseerde voertuigen of activiteiten op het water

Dit geldt ook voor de diensten verleend door tussenpersonen in zoverre deze verantwoordelijkheid niet door de wet geregeld is. Alle materialen die door Event Mosaic ter beschikking gesteld worden, dienen ingeval van verlies of schade door de deelnemers vergoed te worden.

Elk lichamelijk ongemak (ziekte, allergie, etc.) dat een invloed zou hebben op de uitoefening van de gekozen activiteit, dient vooraf schriftelijk meegedeeld te worden. Voor activiteiten op het water dient men zonder uitzondering 100 meter te kunnen zwemmen en is een zwemvest aanhebben ten alle tijde een absolute voorwaarde. De klant is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onaangepast of onveilig gedrag van haar deelnemers of medewerkers. Verder dient men steeds de wettelijke bepalingen te respecteren bij het besturen van een voertuig (o;a. rijbewijs, verkeersregels, alcoholpercentage). Alle schade, hetzij lichamelijk of stoffelijk, dient onmiddellijk na het vaststellen ervan door de schadelijder te worden gemeld aan Event Mosaic teneinde de oorzaken ervan vast te stellen en de gevolgen ervan zo veel mogelijk te beperken. Dit gebeurt uiterlijk 12 uur na het verloop van de activiteit. Bij gebreke aan onmiddellijke aangifte zal Event Mosaic geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Indien de klant een aantal eigen medewerkers inzet, is zij verantwoordelijk hiervoor, inclusief alle daden. Event Mosaic streeft er naar alle nodige vergunningen te bekomen en behouden voor alle activiteiten die zij aanbiedt. Indien blijkt dat er extra vergunningen nodig zijn buiten haar weten om, kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, ook al betekent dit de onmiddellijke stopzetting van de activiteiten.

Artikel 9 Verbintenissen van de klant

Het is de taak en verplichting van de klant een verzekering voor persoonlijke ongevallen te voorzien (b.v. Via een bijstandsverzekering) via uw verzekeringsagent of een erkende verzekeringsmaatschappij.

Artikel 10 Verbreken

In geval de klant de met Event Mosaic afgesloten overeenkomst zou verbreken om elke andere reden dan een fout in hoofde van Event Mosaic, zal de klant gebonden zijn Event Mosaic te vergoeden voor de schade welke zij lijdt ingevolge deze verbreking. In geval van verbreking zal de klant een vergoeding betalen die minimaal en forfaitair 40% bedraagt van de overeengekomen prijs onder voorbehoud van het recht in hoofde van Event Mosaic om volledige vergoeding voor de door haar geleden schade te vorderen mocht deze hoger liggen dan dit forfaitair minimum.

Artikel 11 Promotie

De klant verleent aan Event Mosaic de toestemming voor registratie van het evenement op foto of video en aanwending van de beelden voor promotiedoeleinden van Event Mosaic, dit alles GDPR conform.

Artikel 12 Geschillen

Alle klachten dienen steeds aangetekend en uiterlijk 8 dagen na de feiten bij Event Mosaic. In geval van geschil betreffende het bestaan, de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst, inclusief betreffende betalingen, zullen enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd zijn. Op de overeenkomst is enkel het Belgisch Recht van toepassing.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief: